ലഘുഗണിതം

 1. സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രിയകളും
 2. ഭിന്നസംഖ്യകളും ദശാംശ സംഖ്യകളും
 3. ശതമാനം
 4. ലാഭവും നഷ്ടവും
 5. സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും
 6. അംശബന്ധവും അനുപാതവും
 7. സമയവും ദൂരവും
 8. സമയവും പ്രവൃത്തിയും
 9. ശരാശരി
 10. കൃത്യങ്കങ്ങൾ
 11. ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ ചുറ്റളവ്, വിസ്തീർണ്ണം, വ്യാപ്തം
 12. പ്രോഗ്രഷനുകൾ

മാനസികശേഷി

 1. സീരീസ്
 2. ഗണിതചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രശനങ്ങൾ
 3. സ്ഥാനനിർണ്ണായ പരിശോധനന
 4. സമാനബന്ധങ്ങൾ
 5. ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക
 6. സംഖ്യാവലോകന പ്രശ്ങ്ങൾ
 7. കോഡിങ് ഡികോഡിങ്
 8. കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ
 9. ദിശാബോധം
 10. ക്ലോക്കിലെ സമയവും കോണളവും
 11. ക്ളോക്കിലെ സമയവും പ്രതിബിംബവും
 12. കലണ്ടറും തിയതിയും
 13. ക്ലറിക്കൽ ശേഷി പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ

GENERAL KNOWLEDGE AND CURRENT AFFAIRS

 1. കേരളത്തിൻറെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ, ചരിത്രപരവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരവുമായ പ്രാധാന്യം, സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും വ്യവസായികവുമായ നേട്ടങ്ങൾ
 2. ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ, നദികളും നദീതട പദ്ധതികളും, ധാതു വിഭവങ്ങളും പ്രധാന വ്യവസായങ്ങളും, ഗതാഗത വാർത്താവിനിമയ മേഖലയിലെ പുരോഗതി, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഭൗതികവും വ്യവസായികവും സാംസ്‌കാരികവുമായ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
 3. മധ്യകാല ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻറെ കാരണങ്ങളും ഫലങ്ങളും, ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ, സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയം എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഇന്ത്യചരിത്രത്തിലെ അവലോവനം.
 4. ഇന്ത്യയുടെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ, ആസൂത്രണം, ബാങ്കിങ്, ഇൻഷുറൻസ് മേഖലകൾ, കേന്ദ്രസംസ്ഥാന ഗ്രാമവികസന പദ്ധതികൾ, സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സവിശേഷതകൾ
 5. 1993-ലെ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം, ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും മനുഷ്യാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‍നങ്ങളും , വിവരാവകാശ നിയമം, കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന വിവരവാകാശ കമ്മീഷനുകൾ, പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമം തടയുന്നതിനുള്ള 1989-ലെയും 1995-ലെയും നിയമങ്ങൾ, 1955-ലെ പൗരാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം, സ്ത്രീശാക്തീകരണം, സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ, സൈബർ നിയമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെകുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക അറിവ്
 6. രാഷ്ട്രീയം, സാമ്പത്തികം, സാഹിത്യം, ശാസ്ത്രം, കല-സാംസ്കാരികം, കായികം, തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ ദേശീയവും അന്താരാഷ്ട്രീയവുമായ സമകാലീന സംഭവങ്ങൾ

GENERAL SCIENCE

Natural Science

 1. മനുഷ്യശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു അറിവ്
 2. ജീവകങ്ങളും അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങളും
 3. രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും
 4. കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ
 5. കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഭക്ഷ്യ, കാർഷിക വിളകൾ
 6. കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ
 7. വനങ്ങളും വനവിഭവങ്ങളും
 8. പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്‍നങ്ങളും

Physical Science

1.ആറ്റവും ആറ്റത്തിന്റെ ഘടനയും

 1. ആയിരുകളും ധാതുക്കളും
 2. മൂലകങ്ങളും അവയുടെ വർഗ്ഗീകരണവും
 3. ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും
 4. രസതന്ത്രം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ
 5. ദ്രവ്യവും പിണ്ഡവും
 6. പ്രവർത്തിയും ശക്തിയും
 7. ഊർജ്ജവും അതിൻറെ പരിവർത്തനവും
 8. താപവും ഊഷ്മാവും
 9. പ്രകൃതിയിലെ ചലനങ്ങളും ബലങ്ങളും
 10. ശബ്ദവും പ്രകാശവും
 11. സൗരയൂഥവും സവിശേഷതകളും

General English

English Grammar

 1. Types of Sentences and Interchange of Sentences
 2. Different Parts of Speech
 3. Agreement of Verb and Subject
 4. Confusion of Adjectives and Adverbs
 5. Comparison of Adjectives
 6. Articles – The Definite and the Indefinite Articles
 7. Uses of Primary and Model Auxiliary Verbs
 8. Tag Questions
 9. Infinitive and Gerunds
 10. Tenses
 11. Tenses in Conditional Tenses
 12. Adverbs and Position of adverbs
 13. Prepositions
 14. The Use of Correlatives
 15. Direct and Indirect Speech
 16. Active and Passive voice
 17. Correction of Sentences

Vocabulary

 1. Singular & Plural, Change of Gender, Collective Nouns
 2. Word Formation from other words and use of prefix or suffix
 3. Compound words
 4. Synonyms
 5. Antonyms
 6. Phrasal Verbs
 7. Foreign Words and Phrases
 8. One Word Substitutes
 9. Words often confused 10.Spelling Test 11.Idioms and their Meanings

MALAYALAM

വ്യാകരണം

 1. നാമപദങ്ങൾ
 2. വിവിധ നാമങ്ങൾ
 3. വിഭക്തി
 4. വചനം
 5. ക്രിയാപദങ്ങൾ
 6. ക്രിയാവിശേഷണങ്ങൾ
 7. തദ്ധിതം
 8. സന്ധിയും സമാസവും
 9. വാക്യത്തിൽ ചിഹ്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ
 10. ഭാഷാ പ്രയോഗത്തിലെ വൈകല്യങ്ങൾ
 11. ശരിയായ പദം
 12. ശൈലികൾ
 13. ഒറ്റപ്പദങ്ങൾ
 14. അർഥം
 15. അർത്ഥവ്യത്യാസം
 16. വിപരീത പദം
 17. പര്യായങ്ങൾ

സാഹിത്യം

 1. കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധരായ എഴുത്തുകാരും അവരുടെ കൃതികളും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളും (Famous authors in Kerala, their works and Leading Characters)
 2. പ്രസിദ്ധ എഴുത്തുകാരുടെ അപരനാമങ്ങളും തൂലികാനാമങ്ങളും (Pen names and popular names of well known authors)
 3. സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങളും അവ ലഭ്യമായ കൃതികളും എഴുത്തുകാരും (Literary Awards and prizes in Kerala – Books and their Authors)

വിവർത്തനം

 1. വാക്യങ്ങളുടെ അഥവാ ശൈലിയുടെ ശരിയായ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം